Sunday, June 8, 2014

Tree hug Therapy (వృక్షఆలింగనచికిత్స) - 13-1-14

చికిత్సవివరణ
1. వృక్షాల ఆలింగనం వల్ల వృక్షాలలో ఉన్నశక్తిని మానవ శరీరం గ్రహించగలదు.
2. వృక్షాలు శక్తి కేంద్రాలు అందువల్ల ఈ పద్దతి ద్వారా శరీరంలో నొప్పులు, వత్తిడి, తలనొప్పి తగ్గించబడును.
3. పచ్చటి చెట్లును చూచుట వలన కంటి సమస్యలు పోవును.
పల్లె వాసులలో చాలా మందికి కంటి సమస్యలు లేకపోవటానికి కారణం వారు పచ్చటి ప్రకృతిలో నివసించటమె.
పూర్వకాలంలో బాటసారులు అలసట చెందినపుడు చెట్లు క్రింద పడుకొనుట, వాటిని హత్తుకొనుట వల్ల వారు తిరిగి శక్తి పొంది మరికొంత దూరం ప్రయాణించెవారు.
ఒక్కొక్క చెట్టును ఆలింగనం చేసుకొనుట వల్ల ఒక్కొక్క వ్యాధి నుంచి ఉపశమనం కలుగును.

మంచి ఫలితములు కొరకు10 సార్లు గాని 20 నుంచి 30 నిమిషాలు గాని వృక్షాలును ఆలింగనము చేసుకోవలెను.
1. మామిడి చెట్టు : ఊపిరి తిత్తుల వ్యాధులకు.
2. అర్జున చెట్టు : గుండె సమస్యలకు.
3. వేప చెట్టు : సుగర్వ్యాధులకు.
4. గానుగ చెట్టు : చర్మ వ్యాధులకు.
5. మర్రిచెట్టు(బన్యన్) : మానసిక ఆందోళన మరియు నిద్రలేమీని దూరం చేయును.
6. పనస మరియు గుమ్మడి చెట్టు : సంతానం మరియు బలం చేకూర్చబడును.
7. మామిడి మరియు ములగచెట్టు : వాతం తగ్గించబడును.
8. బొప్పాయి చెట్టు : రోగ నిరోదక శక్తిని పెంపొందించబడును.
9. కొండరావి చెట్టు (బర్చ) : జ్వరం మరియు ఒళ్ళు నొప్పులును తగ్గించును.
10. దేవదారు చెట్టు(పైన్) : మానసిక ఆందోళన మరియు ఒత్తిడిని దూరం చేయును.
11. అరటి చెట్టు : వెన్నుపూసకు బలం చేకూర్చబడును
12. తులసి చెట్టు : రోగనిరొధక శక్తిని పెంచబడును మరియు చర్మవ్యాదులను నసింపచేయును
14. వెలగ చెట్టు : జ్ణాపకశక్తిని పెంచబడును మరియు సుగర్వ్యాధిని తగ్గించబడును.
15. కసివింద(అకేషియ)చెట్టు :  సంతానమును ఇచ్చును.
16. సింధూర(ఓక్)చెట్టు : శక్తి, ఆయువును ఇచ్చును.
17. పెన్నెరు(చర్రీ)చెట్టు : సంతానము మరియు మంచి గుణములు ఇచ్చును.
18. బాదం చెట్టు : దిస్టికి విరుగుడు మరియు మానసిక శక్తిని ఇచ్చును.
19. సరుగుడు(ఆస్పన్)చెట్టు :  ఉన్మాదమును తగ్గించును.
20. పచ్చగడ్డి : రోగ నిరొధక శక్తిని పెంచబడును మరియు రక్త ప్రసారణ పెంచబడును.


Saturday, April 26, 2014

Tree Hug Therapy conducted @ Adda Teegala, East Godavari District

How to Hug a Tree?

1. Find yourself a quiet park, forest, or woodland area.

2. Walk among the trees until you feel comfortable in their presence.

3. Feel the different bark textures with the palms of your hands.

4. Smell the scent of the various woods.

5. Absorb their life's energies as you look upwards to the sprawling branches overhead.

6. Find the perfect tree that fits your mood. You will know which one is right for you.

7. Vertical Tree Hug: Encircle it with your arms while gently pressing your cheek to the trunk being careful not to scratch your face. Squeeze tightly. Sigh deeply. Be one with your tree.

8. Full Body Tree Hug: Sit upon the ground wrapping your legs around the base of the tree and at the same time embracing it with your arms.

9. Up in the Air Tree Hug: Climb a tree. Sit upon a strong limb and straddle it with your legs. Bend forward and place your belly against it while wrapping your arms about it.

Instructions:
• Feel free to hug more than one tree if the mood strikes. Besides, other trees might get jealous.

• You may like to take home a fallen leaf or nut as a keepsake from your new friend.

• Be sure to return each season to visit your tree. And don't be afraid to talk to it as trees are good listeners.

It gives us shades, fresh air, beautify as well as loads of things it can provide. Basically tree is an awesome form of life.


Have you ever heard about hugging a tree? 

Are you aware about the benefits we can get out of it? Trees are lovely to looked at and they are huggable like human too. 

They are snugly, friendly and cuddly. They also seek for some attention thus once you hug a tree you must hug the next tree close to it. Trees are a good listener they act as a shock absorber. They are strong the buddy to lean on.

The Facts That You Should Know: Trees conserved energy by sustaining us a cooling effect. It improves the quality of air that we breathe, for the leaves filters and removes all the dust and particles to generate us fresh air. It was also said that patients that have a clear view of trees from their window compare with those who were just completely bounded with bricks and wall recover fast from their ailments and are not delicately prone to any complications. Trees reduce noise pollution. Sensing the place surrounded with trees are tranquil and serene which is creating a restful feelings. Trees act as a pain reliever, reduce stress and relieves poor concentration you can observed that after each and every tree exposure.

Being a tree-hugger: When you hug a tree, you become amalgamated and be one with the tree. This personal linkage will allow the energy shift between you and the tree. The tree absorbed the negative energy that you have, will balance it and turn it into a positive one. Try to hug a tree longer with your eyes close. Take a deep breath, meditate and gently feel the energy as it flows through in and out of your body. Keep hugging until you feel the total transmission of positive energies and you felt re-charged, renewed and reborn. this is the healing process we can benefited form the trees. What are you waiting for? start to stretch out those arms and be a tree-hugger!

Countless studies have shown that children show significant psychological and physiological effects in terms of their health and well-being when they interact with plants. They demonstrate that children function better cognitively and emotionally in green environments and have more creative play in green areas.

A large public health report that investigated the association between green spaces and mental health concluded that “access to nature can significantly contribute to our mental capital and well being”.
One report concluded with the following: “safe, green spaces may be as effective as prescription drugs in treating some forms of mental illnesses”.

I know my children are much happier and healthier looking since we moved from the city to the Monongahela National Forest. A lot less pollution, skies are bluer, and the air is cleaner. We drank from the streams that come off the mountains while hiking in the Cranberry Back country.
We eat wild strawberries, blackberries, and fresh apples,… that are not made by Monsanto. These are Nature-made!

And my friends and family said tree huggers were crazy.  Now we have “SCIENTIFIC” proof they were wrong… Well, maybe just a little crazy!
Paper News on Tree Hug Therapy - Nadipathy